Month: March 2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำว่าวควาย

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำว่าวควาย ภายใต้อัตลักษณ์และคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี จังหวัดสตูล วันเสาร์ และอาทิตย์ ที่  24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ สนามบินกองทัพอากาศ จังหวัดสตูล